Samþykkt um hundahald

Samþykkt
Um hundahald í Rangárþingi eystra


1. gr.
Hundahald í Rangárþingi eystra, að undanteknu hundahaldi þarfahunda á lögbýlum og hunda sem notaðir eru til leitar- og björgunarstarfa, svo og aðstoðarhunda blindra og fatlaðra, sætir þeim takmörkunum sem fram koma í samþykkt þessari. Fyrir hönd sveitarstjórnar annast eftirlitsmaður á hennar vegum framkvæmd og eftirlit samkvæmt samþykkt þessari í umboði og undir eftirliti Heilbrigðisnefndar Suðurlands.

Sveitarstjórn skal halda skrá yfir hunda sem veitt er leyfi fyrir, þar sem fram koma upplýsingar um hundinn og eiganda hans eða forráðamann. Skráin skal vera aðgengileg lögreglu, heilbrigðiseftirliti og dýraeftirlitsmanni, sé hann starfandi.


2. gr. Takmarkanir á hundahaldi
Sveitarstjórn er heimilt að veita lögráða einstaklingum sem lögheimili eiga í sveitarfélaginu leyfi til hundahalds. Leyfið er bundið við nafn og heimilisfang viðkomandi og er ekki framseljanlegt. Leyfið er einnig bundið við þann hund sem það er gefið út fyrir. Tilkynna ber eigendaskipti og sækja um nýtt leyfi.


a. Skráning
Allir hundar skulu skráðir á skrifstofu Rangárþings eystra að Austurvegi 4 á Hvolsvelli. Þar fá eigendur gjaldskyldra hunda afhenta merkta plötu, sem jafnan skal vera í ól um háls hundsins. Hundur sem færður er til skráningar skal vera merktur með örmerki skv. reglugerð um aðbúnað og umhirðu gæludýra og dýrahald í atvinnuskyni nr. 1077/2004.

Skrá skal hund eigi síðar en mánuði eftir að hann er tekinn inn á heimili og hvolpa eigi síðar en þeir verða sex mánaða gamlir. Hundaeiganda ber að tilkynna skrifstofu um aðsetursskipti og dauða hunds innan mánaðar. Ræktun og sala hunda er háð ákvæðum reglugerðar nr. 1077/2004 um aðbúnað og umhirðu gæludýra og dýrahald í atvinnuskyni og leyfi Umhverfisstofnunar.

Við skráningu hunds skal greiða skráningargjald samkvæmt gjaldskrá sveitarfélagsins í samræmi við 25. gr. laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir. Eftir það er greitt árlegt leyfisgjald.

Ekki er leyfilegt að hafa fleiri en tvo hunda eldri en þriggja mánaða á sama heimili. Hægt er að veita undanþágu frá þessu ákvæði í sérstökum tilfellum, svo sem ef hundar eru ræktaðir í atvinnuskyni sbr. reglugerð um aðbúnað og umhirðu gæludýra og dýrahald í atvinnuskyni nr. 1077/2004. Ef undanþága er veitt fyrir starfsemi hundaræktunar skal hún fara fyrir grenndarkynningu.

Ræktun hunda í atvinnuskyni er bönnuð í þéttbýli.

b. Gjald fyrir hundahald
Árlega skal sveitarsjóði greitt leyfisgjald fyrir þá hunda, sem leyfi er veitt fyrir. Gjaldið sem sveitarstjórn ákveður í sérstakri gjaldskrá skal renna til að standa straum af öllum kostnaði vegna hunda í þéttbýli og skal upphæð þess við það miðuð.

Gjaldið skal í fyrsta sinn greitt við skráningu hunds og síðan árlega. Gjalddagi er 1. október ár hvert. Í gjaldskrá skal einnig ákveðið handsömunargjald sbr. 3. gr í samþykkt þessari. 
Við greiðslu leyfisgjalds ber leyfishafa að framvísa vottorði dýralæknis um að hundurinn hafi verið ormahreinsaður á undangengnum 12 mánuðum, en gjald fyrir ormahreinsun er innifalin í leyfisgjaldi.

Hafi leyfisgjald ekki verið greitt innan þriggja mánaða frá gjalddaga er heimilt að afturkalla leyfið og fjarlægja hundinn að undangenginni skriflegri viðvörun, sama gildir ef ormahreinsun hunda er ekki framkvæmd eftir settum reglum eða ef önnur ákvæði er varða samþykkt þessa, eru ekki virt.

c. Ábyrgðatrygging
Skylt er hundaeiganda að hafa hund sinn ábyrgðartryggðan hjá viðurkenndu tryggingafélagi. 
Fyrir gjaldskylda hunda gerir sveitarfélagið heildarsamning við tryggingarfélag um slíka tryggingu. Iðgjald er innifalið í skráningargjaldi og síðan árlegu leyfisgjaldi.

d. Almennar skyldur hundaeigenda
Hundaeiganda ber að sjá til þess að hundur hans sæti ekki illri meðferð. Umhirða hunds skal vera í samræmi við ákvæði reglugerðar nr. 1077/2004 um aðbúnað og umhirðu gæludýra og dýrahald í atvinnuskyni.

Hundur skal aldrei ganga laus á almannafæri, heldur vera í taumi í fylgd með aðila sem hefur fullt vald yfir honum. Hundaeigandi skal gæta þess, eftir því sem framast er unnt, að hundur hans valdi ekki óþrifum, hættu eða raski ró manna eða verði mönnum til óþæginda á neinn annan hátt.

Eigi er leyfilegt að hafa með sér hunda þó í taumi séu inn í opinberar stofnanir, skólahús, matvöruverslanir eða aðra þá staði sem um ræðir í fylgiskjali 3 í reglugerð um hollustuhætti nr. 941/2002, matvælafyrirtæki, samkvæmt ákvæðum reglugerðar um matvælaeftirlit og hollustuhætti við framleiðslu og dreifingu matvæla nr. 522/1994 eða við vatnsveitur, vatnsból og verndarsvæði þeirra, brunna og sjóveitur.

e. Hundahald í fjöleignarhúsum
Um hundahald í fjöleignarhúsum fer samkvæmt 13. tl. A-liðar 41. gr. laga nr. 26/1994 um fjöleignarhús. Þannig er skilyrði fyrir hundahaldi í fjöleignarhúsum þar sem inngangur er sameiginlegur að fyrir liggi skriflegt samþykki hlutaðeigandi íbúðareigenda við skráningu hundsins. Þegar íbúð umsækjanda hefur sérinngang, þótt um sé að ræða annars konar sameiginlegt húsrými eða sameiginlega lóð, þá er veiting leyfis til hundahalds ekki háð samþykki annarra eigenda, enda er öll viðvera og/eða umferð hunds um slíkt rými stranglega bönnuð. Brot á því telst alvarlegt brot á samþykkt þessari og skilyrðum leyfisins og varðar sviptingu þess.

f. Hundahald í dreifbýli og hundar undanþegnir skráningar og leyfisgjaldi
Bændum á lögbýlum er heimilt að hafa þarfahunda án greiðslu leyfisgjalds svo og hundar sem notaðir eru til leitar- og björgunarstarfa svo og hundar sem að læknisráði eru notaðir til aðstoðar blindu fólki og fötluðu. Þá ber þó að skrá og leggja fram vottorð um að hundurinn sé ábyrgðartryggður, örmerktur og hreinsaður, allt á kostnað eiganda. Hundar á lögbýlum mega ganga frjálsir á landareign eigenda sinna. Að öðru leyti skulu slíkir hundar háðir ákvæðum þessarar samþykktar. Skylt er bændum á lögbýlum og eigendum hunda sem nefndir eru í 1. gr. hér að framan að sjá til þess að hundar þeirra séu ekki lausir á almannafæri innan þéttbýlis.

g. Bannaðar hundategundir 
Pit Bull Terrier, Fila Brasileiro, Tosu Inu, Dogo Argentino, blendinga af fyrrtöldum tegundum, blendinga af úlfum og hundum, og aðrar þær tegundir sem hættulegar eða óæskilegar teljast af fenginni reynslu eða að mati sérfróðra aðila.

3. gr. Handsömun hunda
Hundar sem fangaðir eru skal færa í viðurkennda hundageymslu.

Hundar, sem ganga lausir utan húss í þéttbýli, skal handsama og færa til hundageymslu.

Sé ekki unnt að greina hver eigandinn er, með örmerki eða öðru skýru auðkenni, skal auglýsa eftir eiganda. Gefi sig ekki fram eigandi innan 7 sólarhringa frá birtingu auglýsingar er heimilt að láta lóga viðkomandi hundi án frekari fyrirvara.

Sé hundur merktur skal tilkynna eigenda ástæðu handsömunarinnar. Dýraeftirlitsmaður heldur skriflega skýrslu um ástæðu föngunar og ber eiganda að kvitta á sömu skýrslu þegar hundurinn er sóttur til dýraeftirlitsmanns. Ef eigandi hunds vitjar hans ekki innan 7 sólarhringa og gengst ekki við broti á samþykkt þessari, sé um slíkt að ræða er heimilt til að láta lóga hundinum að þeim tíma liðnum.

Eigandi hundar sem fluttur er í hundageymslu skal greiða handsömunar-, fóður- og vistunargjald skv. gjaldskrá um hundahald í viðkomandi sveitarfélagi áður en honum er afhentur hundurinn á ný. Sé hundur ekki örmerktur skal eigandi hans greiða fyrir örmerkingu og skráningu hundarins áður en hann er afhentur og fær gegn því beiðni sem nýta má hjá dýralækni til greiðslu fyrir örmerkingu.

Hunda, sem ráðast á menn eða skepnur, skal fjarlægja og lóga tafarlaust í samráði við dýralækni. Óski hunda-eigandi þess er honum þó heimilt að leita álits héraðsdýralæknis áður en ákvörðun um aflífun er tekin.


4. gr. Eftirlit og refsiviðurlög
Dýraeftirlitsmenn í umboði sveitarstjórnar, hafa eftirlit með hundum samkvæmt samþykkt þessari og skulu þessir aðilar tilkynna sveitarfélaginu um kærur sem þeim berast vegna meintra brota á samþykktinni.
Berist kærur vegna meintra brota á samþykktinni til lögreglu og heilbrigðisnefndar skulu þessir aðilar tilkynna það dýraeftirlitsmanni og sveitarstjórn.
Dýraeftirlitsmaður getur leitað aðstoðar lögreglu við framkvæmd starfa sinna, ef hundur er að mati eftirlitsmanns telst hættulegur umhverfi sínu og/eða vörsluaðili hundsins tálmar starfi eftirlitsmanns samkvæmt samþykkt þessari og almannahagsmunir og/eða heilbrigðissjónarmið valda því að nauðsynlegt er að leita atbeina lögreglu við að fjarlægja hund.
Með brot á samþykkt þessari skal fara samkvæmt ákvæðum laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir með síðari breytingum.

Við minniháttar brot á samþykkt þessari skal eigandi hundsins sæta skriflegri áminningu. Endurtekin eða alvarleg brot geta leitt til leyfissviptingar.

Leyfishafa er skylt að greiða kostnað sem leiðir af brotum á samþykkt þessari.

5. gr. Afturköllun leyfis
Sveitarstjórn er heimilt hvenær sem er að afturkalla leyfi fyrir einstökum hundum eða öll veitt leyfi, telji hún þess þörf. Um slíkar ákvarðanir skal gætt ákvæða stjórnsýslulaga.


6. gr. Lagagrundvöllur
Samþykkt þessi staðfestist hér með skv. ákvæðum laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir m.s.br. og öðlast gildi þegar við birtingu. Jafnframt fellur þá úr gildi eldri samþykkt nr. 261 um hundahald í sveitarfélaginu frá 24. júní 1985.

Samþykkt þessi tekur gildi 1. janúar 2013.

Samþykkt á fundi byggðarráðs Rangárþings eystra 28. júní 2012

Samþykkt um kattahald

SAMÞYKKT

Um kattahald í Rangárþingi eystra


1.gr.
Kattahald í þéttbýlisstöðum í Rangárþingi eystra sætir þeim takmörkunum sem greinir í samþykkt þessari.

2.gr.
Eigendum katta ber að sækja um leyfi vegna kattahalds og að láta skrá ketti sína á skrifstofu Rangárþings eystra. Eigendur eða umráðamenn skulu merkja alla ketti í þéttbýli með ól um hálsinn, húðflúri í eyra eða örmerkingu, þar sem fram koma upplýsingar um skráningarnúmer kattar og símanúmer eiganda. Eigandi greiðir allan kostnað vegna skráningar og merkingar kattar síns.

3.gr.
Um kattahald í fjöleignarhúsum fer samkvæmt 41.gr. laga nr.26/1994 um fjöleignarhús og reglugerð um meðferða og umhirðu gæludýra nr. 1077/2004.

4.gr.
Kattareiganda er skylt að gæta þess að köttur hans valdi ekki tjóni, hættu, óþægindum, óþrifum eða raski ró manna. Leyfishafa ber að greiða það tjón sem köttur hans veldur, svo og allan kostnað við að fjarlægja dýrið gerist þess þörf.

5.gr.
Eigendum og forráðamönnum katta ber að taka tillit til fuglalífs, t.d. með því að hengja bjöllu á þá og eftir atvikum að takmarka útiveru þeirra. Foreldrar eru ábyrgir fyrir köttum ólögráða barna sinna.

6.gr.
Ketti skal ormahreinsa og bólusetja reglulega skv. Leiðbeiningum dýralækna. Skylt er að ormahreinsa alla ketti fjögurra mánaða og eldri. Eigendur skulu halda til haga vottorðum um reglulega ormahreinsun katta.
7.gr.
Ekki má hleypa köttum inn í svæði þau, fyrirtæki og stofnanir sem um ræðir í fylgiskjali 3 í reglugerð nr.941/2002 um hollustuhætti og inn á staði þar sem framleiðsla og dreifing matvæla fer fram.

8.gr.
Ef köttur hverfur frá heimili sínu skal eigandi eða umráðamaður gera ráðstafanir til að finna hann. Starfsmönnum áhaldahúss Rangárþings eystra er heimilt að handsama ketti. Hafi kattarins ekki verið vitjað innan einnar viku er sveitarfélaginu heimilt að aflífa hann. Eigandi kattarins greiðir allan kostnað vegna aðgerða þessara. Sveitarstjórn skal gera ráðstafanir til útrýmingar á villiköttum. Slíkar aðgerðir skulu auglýstar á áberandi hátt með a.m.k. einnar viku fyrirvara. Litið er á ómerkta ketti sem villiketti.

9.gr.
Heilbrigðiseftirlit Suðurlands fer með eftirlit með framkvæmd samþykktar þessarar.

10.gr.
Með brot út af samþykkt þessari skal fara að hætti laga um meðferð opinberra mála og að öðru leyti í samræmi við ákvæði laga nr.7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir, með síðari breytingum.

11.gr.
Samþykkt þessi sem samin er og samþykkt af sveitarstjórn Rangárþings eystra, staðfestist hér með samkvæmt 25.gr. laga nr.7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir til þess að öðlast gildi við birtingu.


Samþykkt við síðari umræðu í sveitarstjórn 13. október 2005
Hvolsvelli, 6. janúar 2006
____________________________
Ágúst Ingi Ólafsson, sveitarstjóri

Staðfest af umhverfisráðuneytinu 10. febrúar 2006.