Samþykkt um kjör kjörinna fulltrúa í Rangárþingi eystra

og greiðslur fyrir nefndastörf

1. gr.

Laun sveitarstjórnar:

Oddviti sveitarstjórnar............................................................................ 30% af þingfararkaupi

Sveitarstjórnarfulltrúar............................................................................ 10% af þingfararkaupi

Formaður byggðarráðs............................................................................ 10% af þingfararkaupi

Aðrir byggðarráðsfulltrúar........................................................................ 5% af þingfararkaupi

Aðalmaður í sveitarstjórn og byggðarráði sem forfallast skal tilkynna forföll til sveitarstjóra sem sér um að varamaður verði boðaður.  Varamenn í sveitarstjórn og byggðarráði fá sem nemur 5% af þingfararkaupi fyrir hvern setinn fund.  Sitji varamaður hluta fundar fær hann greitt fyrir hlutfallslega þátttöku í fundinum.  Þingfararkaup ákvarðar Kjararáð skv. l. nr. 88/1995.

Verkefni oddvita eru m.a. að vera í samráði við sveitarstjóra um daglega stjórnun á starfsemi sveitarfélagsins, yfirfara gögn, veita íbúum og öðrum viðtöl, undirbúa mál fyrir sveitarstjórnarfundi, undirbúa dagskrár sveitarstjórnarfunda, stýra sveitarstjórnarfundum og hafa yfirumsjón með frágangi fundargerða/mála/erinda eftir fundi. 

Verkefni formanns byggðarráðs eru m.a. að vera í samráði við oddvita og sveitarstjóra um málefni sem tekin eru fyrir í byggðarráðinu, veita íbúum og öðrum viðtöl um málefni sem tekin eru fyrir í byggðarráðinu, undirbúa dagskrár byggðarráðsfunda, stýra byggðarráðsfundum og  hafa yfirumsjón með frágangi fundargerða/mála/erinda eftir fundi. 

Verkefni sveitarstjórnarfulltrúa og byggðarráðsfulltrúa eru m.a. að yfirfara og kynna sér mál og gögn fyrir fundi, taka þátt í fundum sveitarstjórnar og byggðarráðs og eiga viðtöl við íbúa og aðra um málefni sem tengjast sveitarstjórninni.  Allir fulltrúar skulu hafa frumkvæði að bættri stjórnsýslu, telji þeir þörf á slíku, og koma ábendingum á framfæri við oddvita eða formann byggðarráðs í hvoru tilviki um sig með góðum fyrirvara.

Föst laun sveitarstjórnarmanna skerðast ekki vegna tilfallandi forfalla á hluta eða heilum fundi, enda er gert ráð fyrir að viðkomandi hafi tekið þátt í undirbúningi vegna fundarins með yfirferð gagna og samráði við aðra  sveitarstjórnarmenn.  Sé það fyrirsjáanlegt að  sveitarstjórnarmaður muni verða frá störfum um lengri tíma falla launagreiðslur niður að hálfu frá og með þriðja mánuði og að öllu leyti frá og með fimmta mánuði.

2. gr.

Greiðslur til sveitarstjórnarfulltrúa fyrir þátttöku í fundum á vegum sveitarstjórnar og öðrum atburðum sem varða hagsmuni sveitarfélagsins:

Fyrir fund sem stendur yfir í 1 - 2 klst................................................. 1,75% af þingfararkaupi

Fyrir fund sem stendur yfir í 2 - 4 klst...................................................... 3% af þingfararkaupi

Fyrir fund sem stendur yfir í 4 - 8 klst...................................................... 5% af þingfararkaupi

Að jafnaði er gert ráð fyrir að sveitarstjóri boði kjörna fulltrúa til funda samkvæmt ákvæði þessu.  Um aðra fundi skal leita samþykkis fyrirfram og í undantekningartilvikum eftir á.  Kjörnum fulltrúum ber að skila , mánaðarlega eða eigi síðar en þremur mánuðum eftir fund eða ráðstefnu, inn til skrifstofu sveitarfélagsins yfirliti yfir sótta fundi, þar skal koma fram dagsetning, hvaða atburður var sóttur og hve lengi hann stóð yfir.  Yfirlit þessi skulu lögð fyrir sveitarstjórn til kynningar á reglulegum fundum hennar.

3. gr.

Fundir, ráðstefnur, málþing og fleira sem varðar hagsmuni sveitarfélagsins almennt

Aðalmönnum í sveitarstjórn er heimilt að sækja um greiðsluþátttöku sveitarfélagsins vegna þátttöku á fundum, ráðstefnum, málþingum eða öðrum viðburðum sem snerta viðfangsefni sveitarstjórnar. Greiðsluþátttaka sveitarfélagsins er að hámarki 10% af þingfarakaupi fyrir hvern fulltrúa og er kostnaður greiddur fulltrúum að höfðu samráði við sveitarstjóra.

 

4. gr.

Starfsaðstaða sveitarstjórnarfulltrúa:

Hver sveitarstjórnarfulltrúi skal fá ferðatölvu til afnota til móttöku og meðferðar á skjölum tengdum störfum sveitarstjórnarinnar og sem notuð verður á fundum hennar.  Tölvurnar eru með netkortum og uppsettum póstgáttum svo þær geti tengst internetinu og tekið á móti og sent tölvupóst.  Tölvurnar skulu búnar helstu Office forritum.  Sveitarfélagið sjái um eðlilegt viðhald og uppfærslur þessara tölva.  Sveitarstjórnarfulltrúar afhenda sveitarfélaginu þessar tölvur þegar þeir láta af starfi, einnig býðst þeim að kaupa tölvurnar á sanngjörnu verði.

Eingreiðsla fyrir hvert ár vegna símanotkunar og annarra þátta sem sveitarstjórnarfulltrúar leggja sér til við störfin:

Oddviti sveitarfélagsins.......................................................................... 20% af þingfararkaupi

Aðrir sveitarstjórnarfulltrúar................................................................... 15% af þingfararkaupi

Formenn nefnda sveitarfélagsins.............................................................. 5%  af þingfararkaupi

Ef oddvitar og fulltrúar gegna fleiri hlutverkum samkvæmt fyrrgreindri upptalningu skal greiða 5% fyrir hvert hlutverk.  Þessi greiðsla er greidd í júní ár hvert, eftirá, og hlutfallslega hafi embættaskipan breyst á árinu.

5. gr.

Greiðslur til fulltrúa í nefndum sveitarfélagsins:

Fyrir hvern nefndarfund - alm. fulltrúi................................................ 1,75% af þingfarakaupi Fyrir hvern nefndarfund - formaður nefndar............................................................... 3% af þingfararkaupi

Fyrir hvern fund í fræðslunefnd - alm. fulltrúi......................................... 3% af þingfararkaupi

Fyrir hvern fund í fræðslunefnd - formaður............................................. 5% af þingfararkaupi

Fyrir hvern fund í fræðslunefnd – áheyrnarfulltrúi foreldrafélaga...........1%   af þingfararkaupi

Fyrir hvern fund í byggðarráði – kjörinn áheyrnarfulltrúi....................1,75%  af þingfararkaupi

 

Varamenn í nefndum fá greitt 1,75% af þingfararkaupi fyrir hvern setinn fund.

Fyrir hvern fund sérstakra nefnda og vinnuhópa sem sveitarstjórn skipar í greiðist           1,75% af þingfararkaupi.

Formenn nefnda hafa heimild til þess að sækja um kostnaðarþátttöku úr sveitarsjóði, til sveitarstjórnar, vegna þátttöku nefndafulltrúa í áríðandi fundum eða þingum vegna þeirra málefna sem þær hafa á sinni málefnaskrá, að höfðu samráði við sveitarstjóra.

6. gr.

Fyrirkomulag aksturs og þátttaka í ferðakostnaði:

Fulltrúar sem eru boðaðir á fundi og sem þurfa að sækja fundi, samkv. samþ. sveitarstjórnar á vegum sveitarfélagsins fá greitt vegna aksturskostnaðar eins og fastir starfsmenn sveitarfélagsins sem boðaðir eru á fundi utan og á vinnutíma og nýta eigin bifreið. Taxti er til samræmis við taxta Ferðakostnaðarnefndar ríkisins.  Þetta á almennt við ef fulltrúi þarf að fara um lengri veg en 5 km. frá lögheimili til að sækja fund. Fulltrúar eru hvattir til að samnýta bifreiðar sérstaklega þegar farnar eru lengri vegalengdir.

 

Ekki er greitt fyrir uppihald og gistingu nema slíkt sé óhjákvæmilegt vegna fyrirkomulags þess atburðar sem viðkomandi er falið að sækja og þarf þá að leita samþykkis sveitarstjóra áður en til kostnaðar er stofnað. 

Þannig samþykkt í sveitarstjórn Rangárþings eystra 8. janúar 2015.

 

Sveitarstjórn Rangárþings eystra