Rekstrarreikningur                A-hluti A og B hluti
     Rekstrartekjur.........................................     1.585.862      1.694.408
     Rekstrargjöld..........................................   (1.408.380)           (1.452.352)
     Fjármagnsgjöld.......................................           7.021           (16.710)
     Tekjuskattur............................................                     0                 (1.036)
     Rekstrarniðurstaða..................................     124.535                 153.328

Efnahagsreikningur                A hluti A og B hluti
Eignir:
      Fastafjármunir.......................................   1.896.446 2.073.910
      Veltufjármunir.......................................        532.534         399.798
      Eignir samtals........................................   2.428.980 2.473.708
Skuldir og eigið fé:
      Eiginfjárreikningur................................   1.934.759 1.761.415
      Skuldbindingar......................................      126.475         126.475
      Langtímaskuldir....................................      183.266                395.201
      Skammtímaskuldir................................      184.479                190.617
      Skuldir og skuldbindingar alls..............     494.221              712.294
      Eigið fé og skuldir samtals...................    2.428.980     2.473.708

Sjóðstreymi                            A-hluti    A og B hluti
      Veltufé frá rekstri.................................             184.829             217.977
      Handbært fé frá rekstri.........................             92.777             125.752
      Fjárfestingahreyfingar..........................                (885)                (3.535)
      Fjármögnunarhreyfingar.......................          (51.753)             (82.078)
      Hækkun á handbæru fé........................           40.140                40.140
      Handbært fé í árslok                   193.530               193.530