Leikskólinn Örk

Hvolsvegi 35,
860 Hvolsvöllur      
Sími:  488-4270
Fax:  488-4279

Netfang: leikskoli@hvolsvollur.is
Heimasíða: ork.leikskolinn.is

 

Leikskólastjóri: Sólbjört S. Gestsdóttir

 

Gjaldskrá

Námskrá Arkar

Reglur um akstursstyrki til leikskólabarna 2016


Deildir:
Leikskólastjóri  488-4271 
Eldhús    488-4272 
Óskaland 488-4274 
Ævintýraland 488-4275
Draumaland 488-4276
Tónaland  488-4277 

Rangárþing eystra á og rekur leikskólann Örk. 

 

Sveitastjóri hefur yfirumsjón með rekstri hans fyrir hönd hreppsnefndar og er hann næsti yfirmaður leikskólastjóra. 

Örk er fimm deilda leikskóli starfræktur á Hvolsvelli í tveimur húsum með sameiginlegt útivistarrými. 

 

Deildarnar er aldursskiptar og eru yngri börnin á Draumalandi og Óskalandi en eldri börnin á Ævintýralandi, Tónalandi og Undralandi. Um 100 börn stunda nám við leikskólann.

Leikskólastarf á Íslandi byggist á lögum um leikskóla og Aðalnámsskrá sem kom 1999.  Leikskólinn er með lögum frá  Menntamálaráðuneytinu uppeldis- og menntastofnun, skóli þar sem börn læra og þroskast gegnum leik. Námssvið leikskólans og áhersluþættir í leikskólauppeldinu eru: Hreyfing, málrækt, myndsköpun, tónlist, náttúra og umhverfi, menning og samfélag.

Námssviðin skarast og þau eru samofin undirstöðuþáttum leikskólastarfsins sem er  leikur, dagleg umönnun og lífsleikni.

Leikskólinn Örk hefur sett sér sín eigin markmið sem eru unnin á grunni laga og meginmarkmiða Aðalnámskrár, einnig er þar tekið tillit til aðstæðna þ.e. starfsfólks, húsnæðis, umhverfis og þess samfélags sem við búum í. 

Markmið okkar eru:

- að veita börnunum hlýju, umhyggju, öryggi og aga
- að efla sjálfstæði, samkennd og  lífsleikni
- að efla alhliða þroska barnanna

- Að stuðla að góðri samvinnu foreldra 

- Að viðhalda starfsgleði í leikskólanum

 

Hreyfing
Börn hafa ríka þörf fyrir að hreyfa sig frjálst og óhindrað. Þau tjá sig snemma með hreyfingum, skynja líkama sinn og finna styrk sinn og getu. Góð hreyfifærni eykur sjálfstraust barna og hreyfing bætir heilsu, snerpu og þol.

 

Málrækt
Málörvun er best sinnt í leik barnanna og eru flestir þættir leikskólastarfsins vel fallnir til málörvunar. Í leikskólanum er lögð rík áhersla á málrækt. Það er gert í samtölum, með krefjandi spurningum, með því að lesa fyrir börnin, segja þeim sögur og kenna þeim kvæði og þulur. Einnig eru börnin hvött til að spyrja, segja frá, færa rök fyrir máli sínu og hlusta með athygli.

 

Myndsköpun
Skapandi myndmótun eflir sjálfstraust barna og auðveldar þeim að tjá tilfinningar sínar. Í leikskólanum er börnunum veitt tækifæri til að tjá sig í myndum og margs konar mótanlegum efnum. Leikskólinn kynnir börnunum mismunandi efnivið og þjálfar þau í að nota einföld tæki og verkfæri.

 

Tónlist
Söngur er stór hluti af daglegu lífi í leikskólanum því að í leik syngja börn, hjala og raula af einskærri ánægju og lífsgleði. Tónlistin er fléttuð inn í sjálfsprottinn leik barnanna og stuðlar með því að börnin þroski með sér næmi fyrir hljóðum, hreyfingu og hrynjanda ásamt frumkvæði og frjálsri, skapandi tjáningu og túlkun á tónlist.

 

Náttúra og umhverfið
Í leikskólanum fer fram fræðsla um náttúruna, umhverfið og verndun þess. Það er gert meðal annars með útiveru og gönguferðum þar sem börnin gera sínar eigin athuganir og vinna úr þeim. Einnig er rætt um dýr, plöntur, árstíðir, veðurfar, ræktun og umgengni um náttúruna og lærum að njóta hennar um leið.

 

Menning og samfélag
Leikskólastarf mótast á hverjum stað af því umhverfi sem það býr við, atvinnu-, félags- og menningarlegu umhverfi. Við tökum tillit til mismunandi fjölskyldugerðar og uppruna barnanna og eflum tilfinningu þeirra fyrir því að þau tilheyri samfélaginu okkar og séu hluti af því.

 

Foreldrafélög
Foreldrafélag og foreldraráð  eru starfandi við leikskólann. Markmið þeirra eru að efla tengsl milli heimili og leikskólans og stuðla að samvinnu milli þessara aðila til þess að tryggja sem best velferð barnanna í Örkinni.

 

Frekari upplýsingar um leikskólann er að finna á heimasíðu hans ork.leikskolinn.is